วิศวกรรมฐานราก Foundation Engineering

Share Code

File Details

รหัส : 1687

ชื่อไฟล์ : วิศวกรรมฐานราก Foundation Engineering

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

เอกสารเล่มนี้เป็นเอกสารที่ใช้ส้าหรับประกอบการสอนวิชาวิศวกรรมฐานราก ซึ่งเป็นวิชาหนึ่งของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เจตนาของหนังสือเล่มนี้คือใช้เป็นแนวทางให้นักศึกษาสามารถฟังการบรรยายประกอบการสอนได้ไปโดยไม่ต้องเสียเวลาจดบันทึกค้าสอน เนื่องจากเนื้อหาทางด้านวิศวกรรมฐานรากบางอย่างจะต้องศึกษาจากแบบ (Drawings) หรือรูปถ่าย ผู้เขียนจึงได้ใช้เวลาบางส่วนในการเขียนรูปประกอบเอกสารนี้ให้ชัดเจนเพื่อที่ผู้อ่านจะได้ท้าความใจเนื้อหาได้ไม่ยากจนเกินไป ส้าหรับเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนจะเป็นการรวบรวมและเรียบเรียงเอกสารจากแหล่งข้อมูลหลากหลาย ได้แก่ต้าราจากต่างประเทศ ต้าราภาษาไทย ข้อก้าหนดมาตรฐานจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ซึ่งได้อ้างอิงไว้ในบรรณานุกรมในกรณีส้าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังได้น้าเอางานบางส่วนที่เป็นงานที่มีความทันสมัยและใช้กันอยู่จริงในปัจจุบันมารวบรวมไว้ในเอกสารนี้ด้วย ในเนื้อหานอกจากจะกล่าวถึงทฤษฏีที่ใช้ในการค้านวณออกแบบฐานรากแล้ว ยังจะได้กล่าวถึงการก่อสร้าง ควบคุม และตรวจสอบไว้ด้วย เนื่องจากการก่อสร้างทางวิศวกรรมฐานรากนั้นนอกจากจะเป็นการออกแบบแล้วจะต้องมีการก่อสร้างควบคุมประกอบกันไป ซึ่งผู้เรียบเรียงหวังว่าเอกสารเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่ก้าลังเรียนวิชานี้และวิศวกรโยธาที่ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านวิศวกรรมฐานรากบ้าง

------------------------------------------------------

ข้อความในหนังสือครับ.......

“เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนฐานรากของชีวิต
รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม
ที่ตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง
สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม
แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้าไป”

พระราชด้ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จากวารสารชัยพัฒนา ฉบับเดือนสิงหาคม 2542

----------------------------------------
ข้อความในหนังสือครับ.......

ขั้นตอนการพัฒนาแบบ
วางขั้นตอนในการออกแบบตามกระบวนการท้างานออกแบบ

1. Conceptual design ขั้นตอนในการวางแนวคิดในการออกแบบ
2. Schematic design ขั้นตอนของแบบร่างขั้นต้น
3. Design development ขั้นตอนของแบบร่างขั้นพัฒนา
4. Final design ขั้นตอนของแบบร่างขั้นสุดท้าย

เครดิตไฟล์ :

ดร.พรพจน์ ตันเส็ง
https://www.facebook.com/pornpot.tanseng?fref=ts

http://www.tumcivil.com/engfanatic/article_gen.php?article_id=989&hit=1

ผู้อัพโหลด : admin

หมวดการกรอง :

    PDF
    ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
    ของคนไทย
    เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
    เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 1687)
ขนาดไฟล์ 11.40 MB
(By : admin)
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2555 22:41
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2555 00:22
โหลดแล้ว 12,674 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 38,768 ครั้ง
ความคิดเห็น 179
คะแนน 74

Comments