การวางแผนงานก่อสร้าง Construction Planning

Share Code

File Details

รหัส : 19

รายละเอียด :

การวางแผนงานก่อสร้าง

โครงการจัดทำตำราสำหรับรายวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง

โครงการความร่วมมือระหว่าง
• มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• มหาวิทยาลัยนเรศวร
• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รศ.ประเสริฐ ดำรงชัย

โครงการความร่วมมือระหว่าง 5 มหาวิทยาลัย และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เครดิตไฟล์ :

รศ.ประเสริฐ ดำรงชัย

โครงการความร่วมมือระหว่าง 5 มหาวิทยาลัย และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้อัพโหลด : hawara

หมวดการกรอง :

  PDF
  ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
  ของคนไทย
  เอกสารราชการ
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน
  กรมโยธาธิการและผังเมือง
  กระทรวงมหาดไทย

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 19)
ขนาดไฟล์ 32.30 MB
(By : hawara)
เมื่อ 29 สิงหาคม 2555 00:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 14 มีนาคม 2560 14:20
โหลดแล้ว 4,650 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 10,495 ครั้ง
ความคิดเห็น 88
คะแนน 44

Comments