เอกสารการสอนปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics)

Share Code

File Details

รหัส : 3001

รายละเอียด :

ครูมานิต ช่วยงาน
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รหัส 3106-2010 วิชา ปฐพีกลศาสตร์ (SOIL MECHANICS) 3 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และท าความเข้าใจ คุณสมบัติของดินทางฟิสิกส์
2. เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบสมบัติของดินชนิดต่างๆ
3. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ของดิน
4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการท างานอย่างเอาใจใส่ รอบคอบและความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจ ส่วนประกอบและคุณสมบัติของดินทางด้านฟิสิกส์
2. จ าแนกประเภทของดิน
3. ทดสอบคุณสมบัติและการรับน้ำหนักของดิน โดยวิธีต่างๆ
4. ประยุกต์ค่าที่ได้จาการทดสอบไปใช้ในการก่อสร้างต่างๆ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ คุณสมบัติและส่วนประกอบของดินทางฟิสิกส์ การจำแนกประเภทของดิน การซึมผ่านของน้ำในดิน
การยุบตัว การบดอัด การรับนำหนักของดิน การประยุกต์ค่าที่ได้จากการทดสอบไปใช้ในงานทางการก่อสร้าง
การทดสอบคุณสมบัติและความสามารถในการรับกำลังของดิน

เครดิตไฟล์ :

ครูมานิต ช่วยงาน
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

http://krumanit.cmtc.ac.th/main/

ผู้อัพโหลด : admin

หมวดการกรอง :

    PDF
    ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
    ของคนไทย
    เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
    เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 3001)
ขนาดไฟล์ 12.09 MB
(By : admin)
เมื่อ 28 มีนาคม 2556 01:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 28 มีนาคม 2556 12:17
โหลดแล้ว 1,324 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 5,733 ครั้ง
ความคิดเห็น 9
คะแนน 10

Comments