เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องงานสำรวจ 1

Share Code

File Details

รหัส : 3011

ชื่อไฟล์ : เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องงานสำรวจ 1

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องงานสำรวจ 1

ครูเพิ่มศักดิ์ เปานิล
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546)
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

-----------------------------------------------------

เอกสารการเรียนรู้ วิชางานสำรวจ 1 รหัส 2106 - 2106 เล่มนี้ จัดทำขึ้นตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ผู้เรียบเรียงได้นำเสนอเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย หลักการเบื้องต้นในการสำรวจ
การวัดระยะทาง การสำรวจด้วยโซ่-เทป การสำรวจทำแผนที่ด้วยเข็มทิศ การสำรวจด้วยกล้องวัดมุม
การวัดมุมราบ มุมดิ่ง การสำรวจวางแนวเส้นตรงด้วยกล้องวัดมุม นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดและใบ
งานไว้เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ และได้ค้นคว้าหาความรู้ให้เกิดความชำนาญ มีความเข้าใจในเนื้อหา
อย่างแท้จริง
ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ คณะครูเชี่ยวชาญ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูแผนกช่างก่อสร้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง วิทยาลัยต่างๆ ที่ได้ร่วมทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้
เสนอแนะข้อบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณท่านเจ้าของหนังสืออ้างอิงทุกเล่ม ที่นำมาอ้างอิง
ในการเรียบเรียงเอกสารเล่มนี้จนเป็นรูปเล่ม
หวังว่าเอกสารประกอบการเรียนรู้เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ครูผู้สอน ตลอดจนผู้ใช้
สมดังเจตนารมณ์ของผู้เรียบเรียง และหากมีข้อบกพร่องเสนอแนะประการใด ผู้เรียบเรียงยินดีน้อมรับ
เพื่อนำไปแก้ไข ปรับปรุง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติต่อไป

เครดิตไฟล์ :

ครูเพิ่มศักดิ์ เปานิล
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

http://building.cmtc.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=128

ผู้อัพโหลด : admin

หมวดการกรอง :

    PDF
    ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
    ของคนไทย
    เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
    เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 3011)
ขนาดไฟล์ 7.61 MB
(By : admin)
เมื่อ 28 มีนาคม 2556 15:17
โหลดแล้ว 1,815 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 3,664 ครั้ง
ความคิดเห็น 26
คะแนน 12

Comments