ปรัชญาและหลักการประมวลข้อบังคับการออกแบบอาคารตามสมรรถนะ

Share Code

File Details

รหัส : 3869

ชื่อไฟล์ : ปรัชญาและหลักการประมวลข้อบังคับการออกแบบอาคารตามสมรรถนะ

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

ปรัชญาและหลักการประมวลข้อบังคับการออกแบบอาคารตามสมรรถนะ

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

การออกแบบอาคารตามสมรรถนะ (Performance - Based Design)
เป็นการออกแบบอาคารที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับเทคโนโลยีการออกแบบและก่อสร้าง
อาคารในปัจจุบันที่มีความซับซ้อน และมีการใช้นวัตกรรมด้านวัสดุและอุปกรณ์
ประกอบอาคารกันอย่างหลากหลาย โดยแนวทางของการออกแบบดังกล่าวจะเริ่มจาก
การกำหนดเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ และผู้ออกแบบจะต้องเลือกวิธีการ
ออกแบบที่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ แต่ทั้งนี้จะต้องมีกระบวนการ
ในการตรวจสอบและรับรองผล (Verification System) ของวิธีการออกแบบดังกล่าวด้วย
ปัจจุบันหลายประเทศได้มีการพัฒนาประมวลข้อบังคับอาคารของตนเองเพื่อสามารถ
ควบคุมการออกแบบตามสมรรถนะแล้ว เช่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์
และประเทศแคนาดา ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองมีความเห็นว่า การออกแบบ
ตามสมรรถนะจะทำให้ผู้ออกแบบมีอิสระในการนำเทคโนโลยีอาคารมาใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีแนวโน้มว่าประเทศต่าง ๆ จะเปลี่ยนวิธีการออกแบบ
มาเป็นวิธีตามสมรรถนะกันมากยิ่งขึ้น ทำให้ข้อบังคับสำหรับการออกแบบอาคาร
ในประเทศไทยอาจต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นข้อบังคับตามสมรรถนะในอนาคตอันใกล้นี้
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะสร้างผลกระทบต่อวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
อย่างมาก กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการออกแบบอาคารตามสมรรถนะ
และศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปจัดเตรียมมาตรการ
รองรับสำหรับการเปลี่ยนแปลงได้

ประมวลข้อบังคับอาคารว่าด้วยการออกแบบตามสมรรถนะ
ยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับสถาปนิกและวิศวกรในเมืองไทย ดังนั้น เพื่อให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในประมวลข้อบังคับดังกล่าว กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้
จัดทำ “ปรัชญาและหลักการประมวลข้อบังคับการออกแบบอาคารตามสมรรถนะ”
ขึ้น โดยเนื้อหาแยกเป็นสามส่วน ส่วนแรกจะกล่าวถึงความเป็นมาของการพัฒนา
ประมวลข้อบังคับอาคารตามสมรรถนะของประเทศที่เป็นสากล ซึ่งได้แก่ประเทศ
อังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศแคนาดา ส่วนที่สองจะกล่าวถึงองค์ประกอบ
ที่สำคัญของข้อบังคับอาคารตามสมรรถนะและส่วนสุดท้ายจะกล่าวถึงทิศทางของการ
จัดทำประมวลข้อบังคับอาคารตามสมรรถนะของประเทศไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ดร. ตระกูล
อร่ามรักษ์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ร่วมดำเนินการจัดทำเอกสารฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีและหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารที่จะทำความเข้าใจ

เครดิตไฟล์ :

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ผู้อัพโหลด : admin

หมวดการกรอง :

    PDF
    ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
    ของคนไทย
    กรมโยธาธิการและผังเมือง

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 3869)
ขนาดไฟล์ 9.78 MB
(By : admin)
เมื่อ 09 สิงหาคม 2557 00:17
โหลดแล้ว 408 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 1,439 ครั้ง
ความคิดเห็น 7
คะแนน 3

Comments