หนังสือพัฒนาการสารสนเทศเชิงควอนตัม

Share Code

File Details

รหัส : 3870

ชื่อไฟล์ : หนังสือพัฒนาการสารสนเทศเชิงควอนตัม

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

ความพยายามของนักวิทยาศาสตร์จากทั-วโลกท-ีจะนำหลักการของ “กลศาสตร์ควอนตัม” มาประยุกต์ใช้งานกับ
“เทคโนโลยีสารสนเทศ” กำลังแพร่ขยายและมีความก้าวหน้าอยู่ทุกมุมโลกในการเข้ามามีบทบาทกับระบบส-ือสารและการคำนวณ
ทั@งนี@หลักการของ “กลศาสตร์ควอนตัม” นั@นว่าด้วยเร-ืองการเล็กลง เร็วขึ@น หรือการล@ำขอบเขต (Bound) ท-ีมีอยู่ในโลกวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีปัจจุบัน ไปสู่การหาหลักการใหม่ ๆ เพ-ือนำมาประยุกต์ใช้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้มากขึ@น ดังนั@นเม-ือ
“กลศาสตร์ควอนตัม” และ “เทคโนโลยีสารสนเทศ” สามารถนำมาพัฒนาร่วมกันได้ ย่อมแสดงเป็นนัยได้ว่า การสื-อสารข้อมูล
(Communications) การประมวลผลข้อมูล (Computing) หรือเทคโนโลยีอ-ืน ๆ ท-ีเก-ียวข้อง จะสามารถพัฒนาให้ทำงานได้เร็วขึ@น
เล็กลง และอาจมีรูปแบบการประยุกต์ใช้งานแบบแปลก ๆ อย่างที-มนุษย์ไม่เคยได้เห็นมาก่อน
วิทยาการสารสนเทศเชิงควอนตัม (Quantum Information Science) การคำนวณเชิงควอนตัม (Quantum Computing) รหัส
ย่อและการส่งถ่ายข่าวสารเชิงควอนตัม (Quantum Dense Codes/Quantum Teleportation) และรหัสลับเชิงควอนตัม (Quantum
Cryptography) จึงได้ถือกำเนิด เหล่าแขนงเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงควอนตัม (Quantum Information Technology) นี@ มีพัฒนาการ
เริ-มทยอยก้าวออกสู่ท้องตลาดเพ-ือใช้งานจริงได้บ้างแล้ว รวมทั@งได้มีการคาดการณ์เทคโนโลยี (Technology Forecast/ Foresight)
และผลกระทบ (Impact) ทางสังคม การศึกษาและเศรษฐกิจจากหลายสำนักและปรากฏอยู่ในวารสาร รายงาน หรือแผนแม่บทของ
หน่วยงานวิจัยของหลายประเทศ ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศเช่นกัน ดังเช่น รหัสลับเชิงควอนตัมได้รับการจัดอันดับว่าเป็น
หนึ-งในผลิตภัณฑ์ท-ีต้องจับตามองของโลกหลังสหัสวรรษใหม่เป็นต้นมา การประชุมวิชาการและการจัดการเรียนการสอนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงควอนตัมเริ-มเกิดขึ@นมากมายทัว- โลก การจัดสรรงบประมาณวิจัยของหน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานทางด้านความมัน- คงและการทหารท-ีมีแนวโน้มมากขึ@นทุกปี ในต่างประเทศ รวมทั@งตัวอย่างของสหภาพยุโรป ท-ีได้ดำเนิน
โครงการรหัสลับเชิงควอนตัมระยะสี-ปี (SECOQC - EU FP6 ปี คศ.2004-2008) มูลค่าสิบเอ็ดล้านยูโร (11 M Euro) เป็นต้น
เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงควอนตัมได้ “เริ-ม” ก้าวเข้ามามีความสำคัญทางสังคม การศึกษาและเศรษฐกิจชัดเจนมากขึ@นโดยลำดับแล้ว
หนังสือฉบับนี@ จัดอยู่ในขั@นแรกของชุดหนังสือสารสนเทศเชิงควอนตัมส-ีระดับขั@นท-ีจัดทำเพ-ือเผยแพร่และกระตุ้นหรือ
ตอบรับต่อความก้าวหน้าของศาสตร์ฟิ สิกส์แขนงใหม่นี@ อันประกอบด้วยบทสรุปงานวิจัยและรายงานการสำรวจสำหรับผู้สนใจงาน
วิจัยเชิงลึกในขั@นแรก ระดับท-ีสองคือหนังสือแบบเรียนเชิงเทคนิคสำหรับการศึกษาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ขั@นท-ีสามคือหนังสือ
บทความทางวิทยาศาสตร์ อภิธานศัพท์สำหรับบุคคลทัว- ไปเพอ-ื ติดตามความรู้ความก้าวหน้าให้สามารถก้าวทันการเปล-ียนแปลงของ
เทคโนโลยีแขนงใหม่นี@ และระดับสุดท้ายคือบทวิจารณ์ แผนท-ีนำทางและยุทธศาสตร์งานวิจัยด้านสารสนเทศเชิงควอนตัมสำหรับผู้
บริหาร ผู้กำหนดนโยบายหรือสำหรับบุคคลทัว- ไป เพ-ือใช้ในการประกอบการวางระบบการศึกษา หลักสูตรและงานวิจัย การพัฒนา
บุคลากรกับการเตรียมความพร้อม รวมถึงการเช-ือมโยงสู่ภาคการประยุกต์ท-ีจะได้ออกแบบให้เหมาะสมสำหรับสังคมวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีไทยต่อไป

เครดิตไฟล์ :

พบพร ด่านวิรุทัย
เกียรติศักดิ ศรีพิมานวัฒน์

ผู้อัพโหลด : admin

หมวดการกรอง :

    PDF
    ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
    เอกสารธุรกิจ
    ของคนไทย
    เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 3870)
ขนาดไฟล์ 7.02 MB.
(By : admin)
เมื่อ 09 สิงหาคม 2557 00:34
โหลดแล้ว 36 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 434 ครั้ง
ความคิดเห็น 0
คะแนน 1

Comments