คู่มือการสำรวจหาโพรงใต้ถนนคอนกรีต กรมทางหลวง

Share Code

File Details

รหัส : 4148

ชื่อไฟล์ : คู่มือการสำรวจหาโพรงใต้ถนนคอนกรีต กรมทางหลวง

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

คู่มือการสำรวจหาโพรงใต้ถนนคอนกรีต กรมทางหลวง


กรมทางหลวงได้นำ การซ่อมบำ รุงถนนคอนกรีตโดยวิธีอัดน้ำ ปูนเพื่ออุดโพรงใต้ถนนคอนกรีต (Subsealing) มาเป็นระยะเวลาหลายปี ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่างาน Subsealing มีปัญหาที่สำคัญ คือ ปริมาณงานในแผนงานไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน Subsealing จริงในสนาม และปัญหาในการตรวจสอบปริมาณงาน Subsealing ในสนาม ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากกรมทางหลวงยังไม่มีวิธีการในการตรวจสอบโพรงใต้ถนนคอนกรีตที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ที่ผ่านมายังมิได้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการซ่อมบำรุงถนนคอนกรีตโดยวิธี Subsealing ว่ามีความเหมาะสมและคุ้มค่าหรือไม่เมื่อเทียบกับการซ่อมบำรุงด้วยวิธีอื่น และควรมีการปรับปรุงในจุดใดบ้างเพื่อให้งาน Subsealing มีคุณภาพที่ดีขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดจากงบประมาณที่ได้ใช้ไป

สาเหตุการเกิดโพรงใต้แผ่นคอนกรีตนั้นอาจเกิดจากลักษณะของ Pumping Action ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณรอยต่อทั้งหลาย โดยเฉพาะตรงมุมแผ่นซึ่งเป็นจุดบรรจบกันของรอยต่อตามขวางกับรอยต่อระหว่างขอบแผ่นพื้นคอนกรีตกับไหล่ทางแอสฟัลต์ จะเป็นจุดที่เกิด Pumping Action ได้ง่ายที่สุด วิธีการอุดซ่อมโพรงใต้แผ่นพื้นถนนคอนกรีต (Subsealing) ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม. 327/2543 เป็นวิธีการซ่อมบำรุงลักษณะหนึ่งซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการอุดโพรงช่องว่างใต้แผ่นพื้นถนนคอนกรีต การซ่อมบำรุงด้วยวิธีการดังกล่าวทำโดยการเจาะรูแล้วอัดฉีดด้วยวัสดุประเภท Slurry Cement Mortar จนเต็มปริมาณโพรงช่องว่างเพื่อป้องกันการแตกหักเสียหายของแผ่นพื้นถนนคอนกรีตในภายหลัง ซึ่งเป็นวิธีการหนี่งที่สามารถยืดอายุการใช้งานของถนนคอนกรีตให้ยาวนานยิ่งขึ้น

ด้วยสาเหตุดังกล่าว สำนักวิจัยและพัฒนางานทางจึงได้ดำเนินโครงการสำรวจและวิเคราะห์ความเสียหายถนนคอนกรีตเพื่อกำหนดวิธีการซ่อมบำรุงรักษาที่เหมาะสม โดยส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยจะทำการศึกษาถึงวิธีการที่เหมาะสมในการสำรวจหาโพรงใต้ถนนคอนกรีตและจัดทำคู่มือการสำรวจหาโพรงใต้ถนนคอนกรีต เพื่อให้บุคลากรของกรมทางหลวงสามารถนำไปใช้ประกอบการสำหรับงานสำรวจเพื่อการบำรุงรักษาถนนคอนกรีตเนื่องจากผลงานวิจัยที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับงาน Subsealing ของกรมทางหลวงไม่มีคู่มือในการสำรวจหาโพรงใต้ถนนคอนกรีตตลอดจนการแปลผลจากการสำรวจโดยเฉพาะ โดยคู่มือฉบับนี้ใช้วิธีในการสำรวจหาโพรงใต้แผ่นถนนคอนกรีตด้วยวิธีการต่างๆ

เครดิตไฟล์ :

สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง
http://irrigation.rid.go.th/rid14/water/library/shelf/formula/page/Transport/DOH/files/

ผู้อัพโหลด : admin

หมวดการกรอง :

    PDF
    ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
    ของคนไทย
    เอกสารราชการ
    กรมทางหลวง

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 4148)
ขนาดไฟล์ 14.28 MB
(By : admin)
เมื่อ 24 เมษายน 2558 00:23
โหลดแล้ว 256 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 1,211 ครั้ง
ความคิดเห็น 7
คะแนน 0

Comments