Spreadsheet โปรแกรมออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ทฤษฎีกำลังประลัย (SDM)

Share Code

File Details

รหัส : 5083

ชื่อไฟล์ : Spreadsheet โปรแกรมออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ทฤษฎีกำลังประลัย (SDM)

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

Spreadsheet โปรแกรมออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหน่วยแรงใช้งาน


การใช้โปรแกรม
1 โปรแกรมออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กมี 2 วิธี
1 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหน่วยแรงใช้งาน
2 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กกำลังประลัย ตัวคูณน้ำหนักทั้งคงที่และจรใข้ F = 1.70 เท่าค่าเดียว
2 เนื้อหาในโปรแกรม
2.1 การวิเคราะห์แรงลมกระทำและแผ่นดินไหวด้วยวิธี Contiliver Method
2.1.1 ความสูงไม่เกิน 35 ชั้น
2.1.2 ความยาวจำนวนมากสุดช่วง 12 เสา
2.2 การออกแบบแผ่นพื้นไร้คานออกแบบได้ 3 กรณี
2.2.1 การออกแบบพื้นไร้คานแบบมีแป้นหัวเสา
2.2.2 การออกแบบพื้นไร้คานแบบท้องเรียบ
2.2.3 การออกแบบพื้นไร้คานแบบมีแป้นหัวเสาผสมท้องเรียบ( ไม่มีแป้นหัวเสาเฉพาะตัวริม)
2.2.4 ความยาวจำนวนมากสุดช่วง 12 เสา พื้นยื่น 2 ด้าน
2.2.5 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์โมเมนต์และค่านำข้ามโมเมนต์ใช้ค่ามาตราฐานที่มีการตีพิมพ์ทั่วโลก
เป็นค่าอ้างอิงและเปรียบเทียบความถูกต้องของโปรแกรม ไม่ใช้ค่า M = WL2 /12 และค่า-
นำข้าม = 0.50
* หากท่านสงสัยในความแตกต่างของค่าที่ได้ทั้ง 2 กรณีท่านสามารถตรวจสอบได้ 2 แนวทาง
1 นำค่าที่ได้จากโปรแกรมไปเปรียบค่ามาตรฐานที่มีการตีพิมพ์ในหนังสือออกแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก มีอยู่หลายเล่ม
2 "สอบถามไปที่สภาวิศวกรโดยตรง ผู้เขียนเคยโต้แย้งไว้ในกรณีนี้ เป็นลายลักษณ์อักษร
2.3 การออกแบบพื้นหล่อในที่ผู้เขียนเลือกเขียนโปรแกรมออกแบบโดยวิธีการเสมือนคาน สามารถออกแบบ
ได้ 2 กรณีในโปรแกรมชุดเดียวกัน
2.3.1 ออกแบบเป็นพื้นรับแรงทิศทางเดียว
2.3.2 ออกแบบเป็นพื้นรับแรง 2 ทิศทาง
2.3.3 ความยาวจำนวนมากสุดช่วง 12 เสา พื้นยื่น 2 ด้าน
2.3.4 ความยาวและน้ำหนักไม่จำกัด ทั้งพื้นไร้คานและหล่อในที่
2.4 การออกแบบคาน โปรแกรมออกแบบได้ 2 กรณี คือออกแบบทั่วไปและรับโมเมนต์บิด คุณสมบัติของ
โปรแกรมประกอบด้วย
2.4.1 ความยาวจำนวนมากสุดช่วง 12 เสา คานยื่น 2 ด้าน
2.4.2 ออกแบบคานที่มีหน้าตัด 2 ช่วงคานไม่เท่ากัน โดยการแสดงรูปให้เห็นอย่างชัดเจน
2.4.3 ออกแบบน้ำหนักที่กระทำได้ 4 กรณี
A น้ำหนักกระจ่ายสม่ำเสมอ
B น้ำหนักกระทำเป็นจุด 5 น้ำหนัก
C น้ำหนักกระทำเป็นรูปสามเหลี่ยม
D น้ำหนักกระจ่ายสม่ำเสมอกระทำไม่เต็มคาน
2.4.5 ออกแบบและเขียนรูปตัดให้มากสุด 39 รูป
หมายเหตุ เนื่องจากการออกแบบทั้งคานและแผ่นพื้นเป็นการออกแบบต่อเนื่อง ผู้เขียนจึงได้เพิ่มการหาปริมาณ
วัสดุเข้าไป ประกอบด้วย
A แผ่นพื้นหาเฉพาะเหล็กเสริม
B คานประกอบด้วย คอนกรีต ไม้แบบ เหล็กเสริมและอื่นๆ
เนื่องจากผู้เขียนมองว่าการใช้ช่องทางนี้จะรวดเร็วกว่าไปถอดแบบข้างนอก
2.5 การออกแบบบันไดมี 2 กรณี
2.5.1 ออกแบบบันได้ท้องเรียบ
2.5.2 ออกแบบบันได้พับผ้า
บันได้ทั้งสองรูปแบบจะมีวิธีการออกแบบ 4 กรณีย่อย
2.6 การออกแบบเสาและผนัง ประกอบด้วย
2.6.1 การออกแบบเสา ประกอบด้วยเสาสี่เหลียมและเสากลม
2.6.2 ออกแบบผนังรับแรงด้านข้างและแนวดิ่ง
2.6.3 ออกแบบแป้นหูช้าง
2.7 การออกแบบฐานราก ประกอบด้วย
2.7.1 ออกแบบฐานรากทั่วไป คำนวณเสาเข็มเยื้องศูนย์
2.7.2 ออกแบบฐานรากร่วม
ในการเขียนโปรแกรมครั้งนี้ผู้เขียนได้ใช้หนังสือหลักประกอบด้วยผู้แต่งตำรา ท่านเหล่านี้
1 ศ. ดร. วินิต ช่อวิเชียร
2 รศ. สิริวัฒน์ ไชยชนะ ( อาจารย์สอนหนังสือผู้เขียน )
3 ผศ. สมศักดิ์ คำปลิว
และท่านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าว อาทิ ศ.ดร. ทักษิณ เทพชาตรี หรือ ศ. ดร.ต่อกุล กาญจนาลัย
หรือท่านอื่นที่ยังไม่กล่าวถึงในโอกาสนี้ ไว้มีโอกาสเผยแพร่ที่ใช้หนังสือของท่านเป็นต้นแบบของโปรแกรม
ถ้ามีโอกาสผู้เขียนอาจจะได้เผยแพร่ผลงานชุดต่อไป
1 การออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ
2 การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรง
3 การคิดราคาค่างานก่อสร้างราคาต่อหน่วย
ความดีทั้งหลายขอมอบให้เป็นของครูบาอาจารย์ทุกท่าน ที่อบรบสั่งสอนถ่ายทอดความรู้หรือเอาผลงาน
ของท่านที่ไม่เอยนามอ้างอิงในการเผยผลงานครั้งนี้ต่อผู้เขียน…..

สุดท้ายพบข้อผิดพลาดประการใด โทรมาแจ้งตามเบอร์ที่อยู่ในโปรแกรม

รินทร์ ขุนจันทร์

เครดิตไฟล์ :

รินทร์ ขุนจันทร์

ผู้อัพโหลด : admin

หมวดการกรอง :

    ของคนไทย
    Spreasheets

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 5083)
ขนาดไฟล์ 90.40 MB
(By : admin)
เมื่อ 27 ธันวาคม 2558 00:53
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 27 ธันวาคม 2558 17:28
โหลดแล้ว 5,807 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 25,625 ครั้ง
ความคิดเห็น 84
คะแนน 28

Comments