Spreadsheet โปรแกรมออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel Design) (Updated 8-03-59)

Share Code

File Details

รหัส : 5159

ชื่อไฟล์ : Spreadsheet โปรแกรมออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel Design) (Updated 8-03-59)

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

Spreadsheet โปรแกรมออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel Design)

เนื้อหาในโปรแกรมประกอบด้วย

1. การออกแบบแป
2. การออกแบบจันทัน
3. การออกแบบคาน
3.1 การออกแบบคานด้วยวิธีการเชื่อมชน
3.2 การออกแบบคานด้วยวิธีการรองรับด้วยแป้นหูช้าง
3.3 การออกแบบคานด้วยวิธีการรองรับด้วยเหล็กฉากคู่
4. การออกแบบเสา
4.1 การออกแบบแรงกระทำกรณี ก.
4.2 การออกแบบแรงกระทำกรณี ข.
4.3 การออกแบบแรงกระทำกรณี ค. ( 6 กรณีย่อย )
5. การออกแบบแผ่นเหล็กรองรับใต้เสา


ในการเขียนโปรแกรมครั้งนี้ผู้เขียนได้ใช้หนังสือหลักประกอบด้วยผู้แต่งตำรา ท่านเหล่านี้

1. ศ. ดร. วินิต ช่อวิเชียร
2. รศ. รังษี นันทสาร
3. อ. JAKRAPONG PONGPENG ( อาจารย์สอนหนังสือผู้เขียน )

อนื่งในการคำนวณระยะโก่งตัวผู้เขียนใช้ปรับปรุงจากสูตรการคำนวณไม้แบบ ที่นำมาเผยแพร่โดย ศ.ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ ค่าที่ได้จะมีการคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงมากนัก ฉะนั่นผู้เขียนจึงหวังว่าผู้ที่จะนำไปใช้ จะทำการปรับปรุงให้เป็นไปตามแนวทางที่ถนัดต่อไป

เนื่องจากโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างคอนกรีตโดยเฉพาะ หากท่านนำโปรแกรมชุดนี้ไปใช้กับการออกแบบโครงสร้าง ผู้เขียนได้ทำตัวอย่างการแปลงค่า I เป็นค่าความลึกเทียบเท่าไว้แล้ว อยู่ในการออกแบบคานช่วงเดียว กรณีที่จำเป็นต้องมีเหล็กที่มี 2 ขนาดในแนวคานเดียวกัน

ความดีทั้งหลายขอมอบให้เป็นของครูบาอาจารย์ทุกท่าน ที่อบรบสั่งสอนถ่ายทอดความรู้หรือเอาผลงานของท่านที่ไม่เอยนามอ้างอิงในการเผยผลงานครั้งนี้ต่อผู้เขียน…..

สุดท้ายพบข้อผิดพลาดประการใด โทรมาแจ้งตามเบอร์ที่อยู่ในโปรแกรม

รินทร์ ขุนจันทร์

เครดิตไฟล์ :

รินทร์ ขุนจันทร์

ผู้อัพโหลด : admin

หมวดการกรอง :

    ของคนไทย
    Spreasheets

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 5159)
ขนาดไฟล์ 108.62 MB
(By : admin)
เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2559 23:59
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 08 มีนาคม 2559 00:42
โหลดแล้ว 10,602 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 56,237 ครั้ง
ความคิดเห็น 90
คะแนน 29

Comments