คู่มือมาตรฐานการออกแบบอาคารและสถานที่ สถาปัตย์จุฬา

Share Code

File Details

รหัส : 6223

ชื่อไฟล์ : คู่มือมาตรฐานการออกแบบอาคารและสถานที่ สถาปัตย์จุฬา

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่เป็นจำนวนมากในแต่ละปีงบประมาณ รวมไปถึงอาคารสถานที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบันต่างๆสำนักบริหารระบบกายภาพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จึงเห็นควรให้มีการกาหนดมาตรฐานการออกแบบก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม
งานภูมิสถาปัตยกรรม งานระบบวิศวกรรม และส่วนประกอบอื่น

ให้มี

ภาพลักษณ์ที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้อาคารสถานที่มีประสิทธิภาพสูง
2. เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารสถานที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
3. เพื่อการประหยัดทรัพยากรและพลังงานหนังสือมาตรฐานการออกแบบอาคารและสถานที่ จึงเป็นคู่มือในการออกแบบแก่ สถาปนิก วิศวกร และเป็นแนวทางให้เจ้าของ
อาคารได้ตระหนักถึงการเตรียมพร้อมในการวางแผนโครงการ และการจัดการ
อาคาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณคณะกรรมการการกับการออกแบบและก่อสร้างอาคารของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตรวจสอบแบบอาคารของมหาวิทยาลัย ที่ให้ความอนุเคราะห์ ร่วมจัดทำมาตรฐานการออกแบบ กับ สำนักบริหารระบบกายภาพ และหวังว่าหนังสือเล่มนีจะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบและการก่อสร้างในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อไปในอนาคต

เครดิตไฟล์ :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้อัพโหลด : admin

หมวดการกรอง :

    PDF
    ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
    ของคนไทย
    เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
    เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 6223)
ขนาดไฟล์ 2.17 MB
(By : admin)
เมื่อ 27 ธันวาคม 2559 11:20
โหลดแล้ว 330 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 1,222 ครั้ง
ความคิดเห็น 2
คะแนน 4

Comments