โปรแกรม SSTAAD (2016) (Structural Steel Truss Automatic Analysis & Design Program)

Share Code

File Details

รหัส : 7178

ชื่อไฟล์ : โปรแกรม SSTAAD (2016) (Structural Steel Truss Automatic Analysis & Design Program)

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

โปรแกรม SSTAAD เวอร์ชั่น 2016

A DEVELOPMENT OF STRUCTURAL STEEL TRUSS AUTOMATIC
ANALYSIS AND DESIGN PROGRAM FOR MINIMIZED TRUSS WEIGHT

SSTAAD version 2016
(Structural Steel Truss Automatic Analysis & Design Program)

โปรแกรม SSTAAD (Structural Steel Truss Automatic Analysis and Design Program) เป็นโปรแกรมประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบโครงข้อหมุนหลังคาเหล็กที่พัฒนาโดยใช้ระเบียบวิธีจาก (Finite Element Method) รวมกับ อัลกอริทึม จำลองการอบเหนียว (Simulated Annealing, SA) เพื่อช่วยในการออกแบบขนาดของโครงข้อหมุน หลังคาเหล็ก และขนาดชิ้นส่วนใหม้ น้ำหนักเบาโดยอัตโนมัติ โปรแกรม SSTAAD ได้ถูกพัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 อย่างต่อเนื่องมาจนถึงเวอร์ชั่น ล่าสุด คือปี 2016 แต่
เนื่องจากผู้พัฒนามีภารกิจหลายประการ ทำให้การพัฒนาโปรแกรมแล้วเสร็จอย่างล่าช้า ซึ่งในกระบวนการวิจัยและพัฒนาโปรแกรม ผู้พัฒนาได้ค้นคว้าหาความรู้จากงานวิจัยทัง้ จากในประเทศและงานวิจัยของต่างประเทศ รูปแบบการใช้งานโปรแกรมได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามยุคสมัย และมุ่งพัฒนาให้โปรแกรมง่ายต่อการใช้งานจนแล้วเสร็จได้ในเวอร์ชั่นล่าสุดคือ SSTAAD_2016 ดังนั้น ในคู่มือการใช้งานโปรแกรมฉบับนี้จึงอาจจะผสมผสานรูปแบบของโปรแกรมตั้งแต่ในเวอร์ชั่นแรกๆ โดยข้อจำกัดของการใช้งานโปรแกรมยังคงเป็นรูปแบบของโครงข้อหมุนที่มีอยู่อย่างจำกัด ผู้ใช้งานยังไม่สามารถสร้างรูปแบบโครงข้อหมุนที่จะค้นหาขนาดของโครงและขนาดชิ้นส่วนที่ประหยัดได้ด้วยตนเอง เนื่องมาจากข้อจากัดในการเขียนคาสั่ง ของอัลกอริทึม SA ในการค้นหาขนาดหน้าตัดที่ประหยัด แต่อย่างไรก็ตาม ในอนาคตผู้พัฒนายังคง
วางแผนในการพัฒนาโปรแกรม SSTAAD ให้สามารถวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างทั้งหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับอาคารโครงสร้างเหล็ก ซึ่งได้รับความนิยมในการออกแบบใช้งานเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

วิจัยและพัฒนาโดย
นายพงฬ์นธี มณีกุล

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม

ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโดย
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้า โขง (GMS)
มหาวิทยาลัยนครพนม

เครดิตไฟล์ :


วิจัยและพัฒนาโดย
นายพงฬ์นธี มณีกุล

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
https://www.facebook.com/psm.york

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

    PDF
    ไฟล์ ZIP / RAR
    ของคนไทย
    เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน
    มาตรฐาน AISC

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7178)
ขนาดไฟล์ 14.00 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 16 ตุลาคม 2560 14:58
โหลดแล้ว 2,147 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 7,495 ครั้ง
ความคิดเห็น 23
คะแนน 20

Comments