เอกสารประกอบการสอน "อุทกวิทยา (Hydrology)"

Share Code

File Details

รหัส : 7367

รายละเอียด :

เอกสารประกอบการสอน "อุทกวิทยา (Hydrology)"

เอกสารคำสอนฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชา วศยธ 323 อุทกวิทยา (EGCE
323 Hydrology) ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในระบบอุทกวิทยาซึ่งครอบคลุมถึงระบบน้ำบรรยากาศ ระบบ
น้ำผิวดิน และระบบน้ำใต้ดิน รวมถึงเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางอุทกวิทยาที่สำคัญสำหรับนำข้อมูลไป
ใช้ประกอบการวางแผนและออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมแหล่งน้าและการบริหารจัดการที่เหมาะสม

ผศ.ดร.อารียา ฤทธิมา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เครดิตไฟล์ :

ผศ.ดร.อารียา ฤทธิมา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
https://www.eg.mahidol.ac.th/egmu/about/department/civil-engineering-department.html

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

  PDF
  ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
  ของคนไทย
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน
  กรมชลประทาน

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7367)
ขนาดไฟล์ 7.54 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 07 พฤศจิกายน 2561 14:30
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2561 14:33
โหลดแล้ว 791 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 6,016 ครั้ง
ความคิดเห็น 2
คะแนน 2

Comments