เอกสารประกอบการสอน "วิศวกรรมชลประทานเบื้องต้น Introduction to Irrigation Engineering"

Share Code

File Details

รหัส : 7425

ชื่อไฟล์ : เอกสารประกอบการสอน "วิศวกรรมชลประทานเบื้องต้น Introduction to Irrigation Engineering"

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

เอกสารชุดนี้เขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนวิชา 02207211 วิศวกรรมชลประทานเบื้องต้น (Introduction to
Irrigation Engineering) ซึ่งเป็นวิชาบังคับตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-
ชลประทาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในหลักทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับ
วิศวกรรมชลประทานในภาพรวม การเอกสารชุดนี้มี 10 บท เนื้อหาคลอบคลุมบทนำเกี่ยวกับความสำคัญของ
การชลประทาน ประวัติการพัฒนาการชลประทานในประเทศไทย องค์ประกอบระบบชลประทาน แนวคิด
ในการจัดการน้ำ ความสัมพันธ์ระหว่างดินน้ำและพืช หลักทฤษฎีและวิธีการคำนวณความต้องการน้ำของพืช
และความต้องการน้ำชลประทาน หลักและวิธีการกำหนดการให้น้ำแก่พืช วิธีการให้น้ำแบบต่างๆ หลักและ
วิธีการวิธีการส่งน้ำ การควบคุมน้ำและการระบายน้ำ และแนวคิดพื้นฐานในการออกแบบระบบชลประทาน
วิชานี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญของวิชาวิศวกรรมชลประทานอื่นๆ เช่นวิชาการออกแบบระบบชลประทานใน
แปลงนา วิชาวิศวกรรมระบายน้ำ วิชาการวางแผน-การออกแบบ และการจัดการระบบชลประทานและ
แหล่งน้ำ คณะผู้จัดทำหวังว่าเอกสารชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งนิสิตผู้เรียนวิชานี้ และผู้สนใจทั่วไป

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, ผศ.ดร.พงศธร โสภาพันธุ์, ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน

เครดิตไฟล์ :

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, ผศ.ดร.พงศธร โสภาพันธุ์, ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

  PDF
  ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
  ของคนไทย
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน
  กรมชลประทาน

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7425)
ขนาดไฟล์ 8.35 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2561 18:46
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2561 18:46
โหลดแล้ว 364 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 1,305 ครั้ง
ความคิดเห็น 1
คะแนน 0

Comments