คู่มือปฏิบัติที่ใช้ในการตรวจสอบ ประเมิน และเสริมความมั่นคงแข็งแรงให้กับโครงสร้างของอาคารเพื่อให้สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ.)

Share Code

File Details

รหัส : 7656

ชื่อไฟล์ : คู่มือปฏิบัติที่ใช้ในการตรวจสอบ ประเมิน และเสริมความมั่นคงแข็งแรงให้กับโครงสร้างของอาคารเพื่อให้สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ.)

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

คู่มือปฏิบัติที่ใช้ในการตรวจสอบ ประเมิน และเสริมความมั่นคงแข็งแรงให้กับโครงสร้างของอาคารเพื่อให้สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ.)

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

----------------------------------------------------
คณะทำงานจัดทำคู่มือปฏิบัติที่ใช้ในการตรวจสอบ ประเมิน และเสริมความมั่นคงแข็งแรงให้กับโครงสร้าง
ของอาคารเพื่อให้สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

หัวหน้าคณะทำงาน
ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะทำงาน
1. รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. รศ.เอนก ศิริพานิชกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. รศ.ดร.ทวิช พูลเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4. ผศ.ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5. ผศ.ดร.สมโพธิ อยู่ไว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ธนศรีสถิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7. อ.ไมเคิล ปริพล ตั้งตรงจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8. ดร.เชิดชัย ประภานวรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9. นายพีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10. นายพรเทพ วัฒนากรแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. นายทวีชัย ทวีผลสมเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12. นายกสาน จันทร์โต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13. นายวราวิทย์ เอกอินทุมาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14. นายภาสุ สายรวมญาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15. นางสาวสาธินี พฤฒิวิจิตรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
16. นายบดินทร์ โชตินันทน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
17. นางสุชาดา ไวยวุทธิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
18. นางสาวอังคณารัตน์ กาญจนมณีนิล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
19. นางสาวจิราพร โสมแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
----------------------------------------------------


ISBN 978-974-458-628-5
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558
โดย สานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2299-4321 โทรสาร 0-2299-4321

เครดิตไฟล์ :

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ISBN 978-974-458-628-5
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558
โดย สานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2299-4321 โทรสาร 0-2299-4321
http://subsites.dpt.go.th/edocument/

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

  PDF
  ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
  ของคนไทย
  เอกสารราชการ
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  กรมโยธาธิการและผังเมือง
  กระทรวงมหาดไทย

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7656)
ขนาดไฟล์ 7.94 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 02 เมษายน 2562 10:24
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 02 เมษายน 2562 10:24
โหลดแล้ว 642 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 3,225 ครั้ง
ความคิดเห็น 3
คะแนน 0

Comments