คู่มือปฐพีกลศาสตร์ ( Soil Mechanics )

Share Code

File Details

รหัส : 7700

รายละเอียด :

วิชา ปฐพีกลศาสตร์ ( Soil Mechanics ) หรือบางครัง้ เรียกว่า วิชากลศาสตร์ของดิน เป็นวิชาพื้นฐานของแขนงวิชาวิศวกรรมปฐพีซึ่งอยู่ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิชานี้ เป็นการนำวิชากลศาสตร์วิศวกรรม และวิชา ชลศาสตร์ มาประยุกต์ เพื่อวิเคราะห์ และทดสอบหาคุณสมบัติ พื้นฐานทางทฤษฎีตลอดจนศึกษาถึงกลไก การวิบัติของดิน ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ออกแบบสำหรับ ดิน ทัง้ ที่เป็นวัสดุก่อสร้างหรือเป็นตัวถ่ายทอดน้ำหนักของโครงสร้าง ลงสู่ชัน้ ดินเบื้องล่าง ที่อยู่ลึกลงไป นอกจากนี้ยังนำความรู้ไปเรียนในวิชาวิศวกรรมฐานราก ( Foundation Engineering) ต่อไป ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในวิชาปฐพีกลศาสตร์ จะช่วยให้การคำนวณออกแบบงานทางด้านวิศวกรรมปฐพีได้ถูกต้อง ประหยัด และปลอดภัย ซึ่ง รวมถึงการแก้ไข ซ่อมแซม และบำรุงรักษาโครงสร้าง ในอนาคต นอกจากนี้ ขอขอบคุณ Tumcivil.com ที่เป็นผู้ ออกแบบหน้าปกเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้
สุดท้าย เอกสารประกอบการสอนวิชา ปฐพีกลศาสตร์ เล่มนี้ ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างไม่มากก็น้อยซึ่งเกิดขึ้นโดยมิได้ตัง้ ใจ ฉะนั้น หากพบข้อบกพร่องประการใด กรุณาแจ้งให้ผู้เขียนทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ปิยะ รัตนสุวรรณ

เพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับ ท่าน ผศ.ปิยะ รัตนสุวรรณ ที่แม้ร่างกายจะไปสู่สุขคติแล้ว แต่ความดีและความรู้ที่ท่านได้ทำไว้ เผยแพร่ไว้ ยังจะอยู่ตลอดไปให้กับวงการวิศวกรรม (โยธา) นิสิต นักศึกษา มาดาวน์โหลดได้ทุกมหาวิทยาลัย

ปล.ได้ทำการขออนุญาตไว้แล้วนะครับ และหนังสือที่จัดทำผมเป็นคนดูแลที่ผ่านมา

-------------------------------------------------------------------

ผศ.ปิยะ รัตนสุวรรณ (อดีต อาจารย์)

1. ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
3. สาขางานก่อสร้าง คณะโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

เครดิตไฟล์ :

ผศ.ปิยะ รัตนสุวรรณ (อดีต อาจารย์)

1. ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
3. สาขางานก่อสร้าง คณะโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
https://www.facebook.com/piya.rattanasuwan

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

    PDF
    ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
    ของคนไทย
    เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
    เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7700)
ขนาดไฟล์ 24.54 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 25 กันยายน 2562 15:16
โหลดแล้ว 2,031 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 8,275 ครั้ง
ความคิดเห็น 19
คะแนน 7

Comments