การออกแบบโครงสร้างเหล็ก Structural Steel Design (AISC/ASD/LRFD)

Share Code

File Details

รหัส : 7890

ชื่อไฟล์ : การออกแบบโครงสร้างเหล็ก Structural Steel Design (AISC/ASD/LRFD)

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

คำนำผู้ขยายความ

เนื่องจากผู้ขยายความต้องสอนในรายวิชา Timber and Steel Design ตำราที่กำหนดให้ผู้เรียนใช้เป็นของ
ศาสตราจารย์ ดร. วินิต ช่อวิเชียร ซึ่งเป็นอาจารย์ของผู้ขยายความ และในส่วนของแบบฝึกหัดได้ดัดแปลงจาก
หนังสือ STEEL DESIGN Fourth Edition ของ William T. Segui ที่นิยมใช้ในการเรียนทั้งระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท แต่ตำราทั้งสองเล่มมีลักษณะที่รวบรัดไม่ได้แสดงวิธีอย่างละเอียดเนื่องด้วยข้อจำกัดของจำนวนหน้า
และอีกเหตุผลหนึ่งที่ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานกลศาสตร์วิศวกรรม กำลังวัสดุ อย่างดีเยี่ยมจึงจะพอเข้าใจได้ แต่ผู้เรียน
ส่วนมากยังติดขัดทั้งในเรื่องพื้นฐานและเรื่องของภาษาอังกฤษตามที่ผู้สอนสังเกตเห็น ผู้ขยายความจึงพยายามเรียบ
เรียงใหม่โดยอธิบายโดยละเอียดในทุกๆ ประเด็นที่มีการสอบถามทั้งระหว่างการสอนและในการเสวนากับวิศวกร
ท่านอื่นๆ

* เอกสารชุดนี้ทำขึ้นเพื่อประกอบการสอนเท่านั้น ไม่ได้ทำเพื่อการจำหน่ายใดๆ

ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2 สิงหาคม 2552

-------------------------------------------

ทั้งนี้ทางทีมงาน Tumcivil.com จึงได้ทำการขออนุญาตผู้แต่งและเรียบเรียงต้นฉบับ และผู้เรียบเรียงขยายความ
ใหม่ เพื่อเผยแพร่ตำราดังกล่าวในรูปแบบของเอกสารอีเล็กโทรนิกส์ หรือ E-BOOK เพื่อเป็นคุณูปการแก่ผู้เรียบเรียง
ต้นฉบับ ท่านศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร และผู้เรียบเรียงขยายความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ คำปลิว
และเพื่อการพัฒนาวิชาการทางด้านวิศวกรรมโยธาอย่างบูรณาการและยั่งยืน

ทีมงานจึงขอขอบพระคุณในความเมตตาและเอื้อเฟื้อความรู้ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาสำหรับการเผยแพร่นี้

นายอธิพัชร์ ศรเกตุ

-------------------------------------------

สำหรับตำราเล่มนี ้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ คำปลิว ได้ทำการเรียบเรียงใหม่โดยอธิบายอย่างละเอียดในทุกๆ
ขัน้ ตอนและทุกประเด็นของเนือ้ หา เพื่อให้นิสิต นักศึกษาวิศวกรรมโยธา รวมไปถึงวิศวกรโยธาที่ทำงานด้านโครงสร้าง
เหล็กและผู้ที่สนใจสามารถทำความเข้าใจกับเนือ้ หาได้มากยิ่งขึน้ และสามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดในระดับที่สูงกว่า
ได้ และในเชิงการพัฒนาทางด้านวิศวกรรมโครงสร้างอย่างบูรณาการและยั่งยืนนัน้ ทางทีมงาน Tumcivil.com จึงเล็งเห็น
ความสำคัญในการที่จะสร้างองค์ความรู้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาวงการวิศวกรรมโยธา จึงได้มีความเห็นพ้อง
ต้องกันที่จะทำการขออนุญาตผู้เรียบเรียงต้นฉบับ และผู้เรียบเรียงขยายความใหม่ ในการเผยแพร่ตำราดังกล่าวในรูปแบบ
ของเอกสารอีเล็กโทรนิกส์ หรือ E-BOOK ให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้ ดังนัน้ หนังสือวิชา “การออกแบบโครงสร้างเหล็ก
(Structural Steel Design) มาตรฐาน AISC วิธี ASD และ LRFD” ฉบับขยายความนี ้จึงเป็นประโยชน์อย่างมาก สำหรับ
งานวิศวกรรมโครงสร้างเพื่อต่อยอดไปสู่ระดับสากล

นายฐิตพัฒน์ พรหมหลวงศรี
-------------------------------------------

เครดิตไฟล์ :

ผู้แต่ง
ศาสตราจารย์ ดร. วินิต ช่อวิเชียร

ผู้ขยายความ
ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว

*เอกสารชุดนี้ทำขึ้นเพื่อประกอบการสอนเท่านั้น ไม่ได้ทำเพื่อการจำหน่ายใดๆ

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

  PDF
  ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
  ได้จากกลุ่มใน Facebook
  ของคนไทย
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน
  มาตรฐาน ACI

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7890)
ขนาดไฟล์ 4.81 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 01 พฤษภาคม 2563 00:11
โหลดแล้ว 5,780 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 29,200 ครั้ง
ความคิดเห็น 31
คะแนน 6

Comments